مشخصات فنی الکتروموتور ۱۰۰۰RPM

مشخصات فنی الکتروموتور ۷۰۰RPM

مشخصات فنی الکتروموتور ۱۴۰۰RPM

مشخصات فنی الکتروموتور ۳۰۰۰RPM